Conformidade a estándares e accesibilidade desta web

Política de accesibilidade

A Xunta de Galicia procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin e accesibles para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A política de accesibilidade aplicada pola Xunta de Galicia está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de todas as páxinas do portal web O Canon da Auga e o Coeficiente de Vertedura www.canondaauga.es que manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do portal.

Cumprimento de estándares

 • As páxinas deste sitio web cumpren todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 segundo a Norma UNE 139803:2004.
 • Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C(World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).
 • A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 3 (CSS 3).
 • Empregouse a linguaxe de marcado XHTML+RDFa na súa especificación 1.0 Stritct.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Konqueror, Internet Explorer, Safari, etc.

Data de última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada o 23/05/2016.

Uso das características de accesibilidade

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

 • Microsoft Internet Explorer; Pulse a combinación de teclas Alt tecla de acceso rápido e a continuación Retorno Enter.

 • Netscape e Firefox: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a a tecla de acceso rápido.

 • Opera 7 e superior: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.

 • En Macintosh a tecla Alt substitúese pola tecla Ctrl.

Neste portal web están dispoñibles as teclas de acceso rápidos:

0 - Portada 1 - Atendémolo/a 2 - Mapa do portal 3 - Accesibilidade

Tamaño dos textos

As páxinas da web  da web O Canon da Auga e o Coeficiente de Vertedura especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.

Pode controlar o tamaño dos textos no seu navegador da seguinte maneira:

 • Microsoft Internet Explorer: A través do menú ”Ver” > ”Tamaño de texto”.

 • Netscape e Firefox: A través do menú ”Ver” > ”Tamaño do texto” ou empregando a combinación de teclas Ctrl "+" ou Ctrl "-", segundo quéirase aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl= restablece o texto ao tamaño normal.

 • Opera 7 e superior: A través do menú ”Ver” > ”Escala” ou empregando as teclas , - e * segundo quéirase aumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.

Navegación

Para facilitar a navegación e identificación do portal, todas as páxinas do portal web manteñen compoñentes comúns como a cabeceira e pé de páxina.

A cabeceira contén principalmente:

Un espazo de utilidades:

 • Atendémolo/a
 • Accesibilidade
 • Mapa do portal
 • Versións idiomáticas do portal (Galego e Castelán)

Un menú principal con...

 • Páxina de inicio
 • Preguntas frecuentes
 • Calculadora do Canon da Auga
 • Diapositivas
O pé contén principalmente:

Ligazóns  á páxina principal da Xunta de Galicia, a información de “Aviso legal”, e o correo electrónico de contacto.