5 Que pasa se non presento a declaración das fontes de abastecemento de auga no prazo de tres meses desde a entrada en vigor?

A non presentación do modelo de Declaración de datos das fontes de abastecemento de auga cando viñera obrigado á súa presentación pode dar lugar ao inicio do correspondente expediente sancionador e implicará que, no caso de ter presentado o modelo 200 de “Declaración de datos do cálculo do canon de saneamento”, os datos nel declarados consideraranse vixentes a todos os efectos pudendo determinarse o canon da auga en base a ditos datos.