4 Quen me cobra o canon da auga se me abastezo de entidade subministradora?

As entidades subministradoras de auga veñen obrigadas a incluír o canon da auga na propia factura da auga, polo que o seu pagamento se fará en conxunto co resto da factura da auga. Posteriormente, as entidades subministradoras deben ingresar o importe percibido a Augas de Galicia.