3 Que obrigas teñen os usos específicos no canon da auga?

Sen prexuízo das obrigas que se poidan establecer nas resolucións que se diten nos diferentes procedementos tributarios de determinación do canon da auga, os usos específicos teñen as mesmas obrigas que os usos non domésticos e asimilados a domésticos.