2 Os usos agrícolas, forestais ou gandeiros van ter que pagar o canon da auga?

Os usos agrícolas, forestais e gandeiros non están suxeitos ao canon da auga polo que non virán obrigados ao seu pagamento. Só en casos excepcionais de contaminación especial virían obrigados ao pago.