2 Existe algún consumo polo que non se teña que pagar canon da auga?

Cada cidadán poderá consumir un volume de dous metros cúbicos (2.000 litros) ao mes sen ter que pagar canon da auga por dito consumo, de maneira que nunha vivenda tipo de tres persoas, os 6 primeiros metros cúbicos mensuais non pagarán canon da auga. É o que se denomina tramo social.