1 Que entidades teñen a consideración de comunidades de usuarios no canon da auga?

Son comunidades de usuarios as definidas no capítulo IV do título IV do vixente texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.