1 Que é o canon da auga?

O canon da auga é un tributo, cuxa natureza é a de imposto, destinado á protección medioambiental e ao financiamento das infraestruturas hidráulicas que se prevexan nos instrumentos de planificación hidrolóxica.